Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักในวัยหนุ่มสาวจะมีปัญหาในด้านความคิดเห็นไม่ตรงกัน ต้องพยายามหลีกเลี่ยงให้ได้อย่าใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหา

การเงิน (Money): กระแสการเงินมีสภาพคล่อง ท่านจะได้เงินจากหุ้นส่วน หรือคนใกล้ชิด หรือจากการเก็บหนี้สิน

การงาน (Work) : ถ้ามีโครงการต่าง ๆ ที่ได้ทำในช่วงนี้ขอให้สบายใจได้เลยว่าจะประสบความสำเร็จอย่างที่ต้องการจะมีความสำเร็จในหน้าที่การงาน อีกทั้งจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตในทางที่ดีอีกด้วย

สุขภาพ (Heath): พยายามออกกำลังกายบ่อย ๆ จะเป็นการดี ร่างกายแข็งแรง แต่ต้องมีการดูแลเรื่องอาหารการกินด้วย