Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักในช่วงนี้จะพบกับเรื่องตื่นเต้น และสิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ ควรลดทิฐิลง เพื่อสร้างความเข้าใจในครอบครัว และพยายามหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องความเห็นไม่ตรงกัน

การเงิน (Money): การเงินจะขาดสภาพคล่องเป็นช่วง ๆ แต่ไม่ถึงกับขาดมือ จะได้รับความร่วมมือหรือความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่

การงาน (Work) : ในช่วงนี้ท่านสามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่อง หนี้สิน หรือเรื่องการเงินได้ มีความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญ ๆ ได้เป็นอย่างดี

สุขภาพ (Heath): การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ ช่วงนี้ถือได้ว่าท่านโชคดีมากไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนเลย