Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักในช่วงนี้ไม่ค่อยราบรื่นนัก สิ่งแวดล้อมและคนใกล้ตัวจะเป็นสาเหตุให้เกิดการแตกแยกกัน ให้หลีกเลี่ยงปัญหาความเห็นไม่ตรงกัน ค่อย ๆ พูดจากันจะผ่อนหนักเป็นเบาได้

การเงิน (Money): การใช้จ่ายเงินช่วงนี้ควรระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษ โอกาสที่เงินจะขาดมือมีมาก กระแสการเงินจึงไม่ค่อยคล่องมือเท่าที่ควร

การงาน (Work) : การงานที่ท่านเคยวางแผนเอาไว้จะมีผลถึงท่านในช่วงนี้ จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในหน้าที่การงาน อีกทั้งในช่วงนี้จะเรื่องสำคัญเกี่ยวกับชีวิตของท่าน และจะมีความสุขในชีวิตอะไรที่ฝันไว้จะเป็นจริง

สุขภาพ (Heath): ช่วงเดือนนี้จะมีอาการเจ็บปวดตามร่างกาย ให้ระวังไว้สักหน่อย อย่าทำงาน หรือยกของหนัก