Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักในช่วงนี้มีความสุขดี มีความสำเร็จ สมหวัง ชีวิตครอบครัวอาจจะมีการผลัดพรากกันในช่วงสั้น ๆ

การเงิน (Money): การเงินมีสภาพคล่องบ้างในบางช่วง แต่ก็ไม่ควรประมาทในการใช้จ่าย อาจจะมีการกู้หนี้ยืมสิน

การงาน (Work) : อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงาน ซึ่งเป็นไปในทางที่ดีขึ้น โครงการต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายจะประสบความสำเร็จ

สุขภาพ (Heath): ท่านควรระมัดระวังโรคตับ หรือไต และควรพักผ่อนให้มาก ๆ