Horoscope

ความรัก (Love) : ในช่วงนี้ไม่ควรให้บุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องชีวิต อาจจะเป็นสาเหตุแห่งการทะเลาะได้

การเงิน (Money): กระแสการเงินมีสภาพคล่องดี มีรายได้ไม่ขาดมือ อาจมาจากการงานที่ประสบผลสำเร็จนั่นเอง

การงาน (Work) : ระยะนี้จะมีความสำเร็จและความเจริญเกี่ยวกับบ้าน ครอบครัว จะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดี การศึกษา และศาสนา มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมาก

สุขภาพ (Heath): สุขภาพโดยรวมแล้วร่างกายของท่านแข็งแรงดี ก็หมั่นดูแลสุขภาพอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ