Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักในช่วงนี้จะพบกับเรื่องตื่นเต้น และสิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ ควรลดทิฐิลง เพื่อสร้างความเข้าใจในครอบครัว และพยายามหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องความเห็นไม่ตรงกัน

การเงิน (Money): ท่านสามารถจะหมุนเงินได้ผลดีมาก ส่งผลทำให้กระแสการเงินสภาพคล่องตลอด

การงาน (Work) : ในช่วงนี้ท่านสามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่อง หนี้สิน หรือเรื่องการเงินได้ มีความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญ ๆ ได้เป็นอย่างดี

สุขภาพ (Heath): ช่วงนี้ให้ระมัดระวังสุขภาพสักหน่อย อาจจะปวดหลังปวดเอว เคล็ดขัดยอก อย่ายกของหนักหรือใช้แรงงานมากเกินไป