Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักในช่วงนี้จะมีปัญหาความไม่เข้าใจกัน อาจจะถึงกับแตกแยกกัน ขอให้ระมัดระวังคำพูดไม่ควรใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ

การเงิน (Money): การเงินในช่วงนี้จะส่งผลดีตลอด เงินไม่ขาดมือ ถ้าหากบริหารให้ดีจะมีเงินเก็บจำนวนมาก

การงาน (Work) : ท่านอาจจะได้เปลี่ยนแปลงการทำงาน แต่ไม่ต้องวิตกกังวล เพราะว่าจะทำให้ชีวิตการทำงานดีขึ้น ได้ใช้ความคิดอย่างเต็มที่ มีผลให้ชีวิตการเป็นอยู่ดีขึ้น

สุขภาพ (Heath): การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ ช่วงนี้ถือได้ว่าท่านโชคดีมากไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนเลย