Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักในช่วงนี้มีความสุขดี มีความสำเร็จ สมหวัง ชีวิตครอบครัวอาจจะมีการผลัดพรากกันในช่วงสั้น ๆ

การเงิน (Money): การเงินมีสภาพคล่องดีตลอด เป็นช่วงที่เหมาะแก่การลงทุน เพิ่มทุน หรือขยายกิจการ มีรายได้ไม่ขาดมือ

การงาน (Work) : อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงาน ซึ่งเป็นไปในทางที่ดีขึ้น โครงการต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายจะประสบความสำเร็จ

สุขภาพ (Heath): สุขภาพโดยรวมแล้วร่างกายของท่านแข็งแรงดี ก็หมั่นดูแลสุขภาพอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ