Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักของหนุ่มสาว จะมีเหตุทำให้แตกแยกกัน ควรจะใช้เหตุผลในการตัดสินใจอย่าเชื่อคำพูดของคนอื่น คนรอบข้าง จงเชื่อในความคิดของตนเองจะดี

การเงิน (Money): กระแสการเงินคล่องดี อาจจะมีปัญหากับหุ้นส่วนด้วยกัน รายได้ส่วนใหญ่ที่เข้ามาจะมาจากการขายของหรือการตลาด

การงาน (Work) : ท่านจะต้องเข้าไปแก้ไขในเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่าง ๆ หรืออาจจะต้องเปลี่ยนแปลงรายการในโครงการต่าง ๆ ที่มีอยู่ ซึ่งก็จะเป็นไปในทางสร้างสรรค์ มีผลทำให้งาน หรือโครงการต่าง ๆ เป็นไปตามความคาดหมาย

สุขภาพ (Heath): สุขภาพโดยรวมแข็งแรงดี ไม่มีโรคภัยมารบกวน และหมั่นดูแลสุขภาพของคุณอย่างนี้ตลอดไป