Horoscope

ความรัก (Love) : ในช่วงนี้ไม่ควรให้บุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องชีวิต อาจจะเป็นสาเหตุแห่งการทะเลาะได้

การเงิน (Money): กระแสการเงินในช่วงนี้คล่องดี รายได้ส่วนใหญ่จะมาจากการชำระหนี้ หรือไม่ก็จากหุ้นส่วนหรือคู่สมรส

การงาน (Work) : ระยะนี้จะมีความสำเร็จและความเจริญเกี่ยวกับบ้าน ครอบครัว จะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดี การศึกษา และศาสนา มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมาก

สุขภาพ (Heath): ระยะนี้ให้หมั่นออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ และให้ระวังโรคภูมิแพ้เอาไว้ให้ดี