Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักในวัยหนุ่มสาว สิ่งแวดล้อมอาจจะเอื้อประโยชน์ให้ท่านมาก แต่ว่าไม่ควรใจร้อนให้ใช้เวลาเป็นเครื่องตัดสิน อย่าตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์

การเงิน (Money): การเงินระยะนี้มีสภาพคล่องดี มีเงินใช้ไม่ขาดมือ หากบริหารการเงินเป็นจะมีเงินเก็บมาก

การงาน (Work) : ท่านจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานด้านจิตวิทยา อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหน้าที่การงาน การศึกษา หรือต้องเดินทางไปต่างประเทศในฐานะนักท่องเที่ยวหรือธุรกิจการค้า

สุขภาพ (Heath): ต้องหันมาดูแลสุขภาพตัวเองสักหน่อย เพราะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลังซึ่งอาจจะเกิดจากการยกของหนัก หรือใช้แรงงานหนัก