Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักมีความสมหวัง และมีความสุขดี ขออย่าใจร้อนควรคิดพิจารณาสิ่งต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาอย่างรอบคอบ ควรสร้างศรัทะาต่อกัน แล้วจะมีความสุขมากขึ้น

การเงิน (Money): การเงินของท่านจะได้มาจากหุ้นส่วน คู่สมรส และจากองค์กรต่างๆ ทำให้การเงินในช่วงนี้มีสภาพคล่องไม่เดือดร้อน

การงาน (Work) : ท่านจะได้รับการช่วยเหลือจากบุคคลอื่น ๆ มากมาย ทำให้ท่านมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น ช่วงนี้ถือว่าท่านจะประสบความสำเร็จหลายเรื่อง เช่น หน้าที่การงาน การเงิน ความรัก ขอให้มีความซื่อสัตย์จะดียิ่งขึ้น

สุขภาพ (Heath): ให้ระวังการเจ็บป่วยกระทันหัน อาจจะมีอาการของโรคหัวใจกำเริบ พยายามอยู่ในสายตาของหมอไว้เพื่อความปลอดภัย