Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ ชีวิตการแต่งงานมีความสุขดี

การเงิน (Money): กระแสการเงินมีสภาพคล่องเป็นบางครั้ง มีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือดี ด้วยความที่ท่านมีเครดิตดีเป็นทุนอยู่แล้ว

การงาน (Work) : ท่านจะมีความสำเร็จในหน้าที่การงาน อาจจะต้องมีการเดินทางไกลไปในต่างแดน มีความสำเร็จในการศึกษา อีกทั้งจะมีการเปลี่ยนแปลงในการซื้อหุ้น

สุขภาพ (Heath): ท่านควรอยู่ใกล้ชิดหมอไว้สักหน่อย เพราะอาจจะมีการเจ็บป่วยกระทันหัน อาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้