Horoscope

ความรัก (Love) : ใครที่มีความรักในช่วงนี้จะสมหวัง ส่วนคนที่มีคู่แล้วก็จะมีความสุข

การเงิน (Money): การเงินมีสภาพคล่อง บางคนอาจจะได้รับมรดกแต่เมื่อได้มาแล้วก็ไม่ควรฟุ่มเฟือย หรืออาจจะได้เงินจากการซื้อขาย บ้าน ที่ดิน

การงาน (Work) : ช่วงนี้การงานแจ่มใส มีพลังใจในการทำงานที่ดี ส่งผลให้งานที่ทำเป็นไปอย่างดีมีความสะดวกราบรื่น ควรจะทำบุญทำทานบ้างในช่วงนี้จะส่งผลให้ดีกับตัวเองมากขึ้น

สุขภาพ (Heath): สุขภาพในช่วงนี้ดีตลอด อย่างที่โบราณกล่าวไว้การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐดูจะเหมาะกับ ท่านที่สุดในช่วงนี้