Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักในช่วงนี้จะมีปัญหาการไม่เข้าใจกันมากกว่าเหตุผลอื่น ต้องพยายามใช้เหตุผลในการคุยกัน จะเป็นการดี

การเงิน (Money): การใช้จ่ายเงินช่วงนี้ควรระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษ โอกาสที่เงินจะขาดมือมีมาก กระแสการเงินจึงไม่ค่อยคล่องมือเท่าที่ควร

การงาน (Work) : การทำงานมีความสุขดี ปัญหาทางบ้านและครอบครัวคลี่คลายไปในทางที่ดี มีความเข้าใจกันมากขึ้น ทำให้มีพลังในการทำงาน และมีความสำเร็จในชีวิต

สุขภาพ (Heath): อาจจะต้องไปหาหมอเพื่อตรวจสุขภาพเสียบ้าง อาจจะเพราะโหมงานหนักกันเกินไปอย่างไรก็ควรดูแลสุขภาพด้วย