Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักจะสมหวังเหมือนที่ตั้งใจไว้ มีความเข้าอกเข้าใจ เห็นใจกันมากขึ้น

การเงิน (Money): ท่านสามารถจะหมุนเงินได้ผลดีมาก ส่งผลทำให้กระแสการเงินสภาพคล่องตลอด

การงาน (Work) : โครงการต่าง ๆ ในช่วงนี้จะประสบความสำเร็จดี มีความก้าวหน้า มีงานเพิ่มขึ้น

สุขภาพ (Heath): ในช่วงนี้ให้พยายามดูแลสุขภาพตัวเองให้ดี ควรจะอยู่ใกล้หมอเอาไว้ อาจจะเกิดการเจ็บไข้กระทันหันได้