Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักต้องระมัดระวังคนใกล้ตัว และสิ่งแวดล้อมจะทำให้เกิดการเข้าใจผิด และแตกแยกกันได้ ให้เชื่อใจและไว้ใจกันเองให้มากๆ อย่าเชื่อคนอื่น

การเงิน (Money): กระแสการเงินยังขาดสภาพคล่องเล็กน้อย ควรจะประหยัดอดออม เพื่อจะได้มีเงินใช้ตลอดในช่วงนี้

การงาน (Work) : ท่านจะต้องทำงานที่เกี่ยวพันกับญาตพี่น้อง บ้านใกล้เรือนเคียง และสิ่งที่สำคัญจะมีการเปลี่ยนแปลงงาน อีกทั้งโครงการต่าง ๆ ก็จะมีท่าทีที่ดีขึ้น

สุขภาพ (Heath): ในช่วงนี้ร่างกายอิดโรย เนื่องจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ ควรแบ่งเวลามาดูแลร่างกายด้วย