Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักในช่วงนี้ไม่ควรมีทิฐิต่อกัน หลีกเลี่ยงปัญหาข้อโต้แย้ง ที่จะเป็นสาเหตุให้เกิดการเลิกลากันได้

การเงิน (Money): การเงินในช่วงนี้จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ แต่ถึงจะได้เงินช่วยเหลือมาก็ต้องมาจ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนที่เกี่ยวกับบ้าน แต่ถึงอย่างไรการเงินก็มีไม่ขาดมือ

การงาน (Work) : ในช่วงนี้ท่านจะต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบ้าน ที่ดินในครอบครอง แต่ว่าทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดี

สุขภาพ (Heath): ควรดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดี ควรระวังโรคความดันโลหิตสูงไว้