Horoscope

ความรัก (Love) : ความรักในวัยหนุ่มสาวควรหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องความเห็นไม่ตรงกัน เรื่องราวเล็ก ๆ น้อย ๆ อาจจะเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งได้ ส่วนผู้ที่มีครอบครัวแล้วอาจจะต้องแยกกันอยู่เป็นระยะเวลาสั้น ๆ

การเงิน (Money): การเงินมีสภาพคล่องบ้างในบางช่วง แต่ก็ไม่ควรประมาทในการใช้จ่าย อาจจะมีการกู้หนี้ยืมสิน

การงาน (Work) : ในช่วงนี้ท่านจะสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ หรือฝ่าวิกฤตไปได้ ด้วยความที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สิ่งที่สำคัญคือไม่ควรใช้อารมณ์ในการทำงาน สิ่งแวดล้อมอาจะบีบบังคับทำให้ท่านสับสน ขอให้ใช้สติ และความรอบคอบในการทำงานแล้วจะสามารถผ่านวิกฤตไปได้อย่างราบรื่น

สุขภาพ (Heath): สุขภาพโดยรวมแข็งแรงดี ไม่มีโรคภัยมารบกวน และหมั่นดูแลสุขภาพของคุณอย่างนี้ตลอดไป